Delaware News


Gouvènè Carney repwograme Primè Prezidansyèl la pou 7 jiyè

Office of the Governor | Date Posted: Thursday, May 7, 2020Tout votè ki kalifye nan Delaware pral resevwa aplikasyon bilten vòt an absans yo pa lapòs

WILMINGTON, Del. – Gouvènè John Carney  te siyen nan Jedi a kenzyèm modifikasyon nan Deklarasyon Dijans nan Eta a, li te repwograme Primè Prezidansyèl  pou 7 Jiye a.  Depatman Eleksyon ki nan Delaware an pral voye aplikasyon  pou bilten vòt an absans yo pa lapòs- bay tout Demokrat ak Repibliken ki anrejistre nan Eta Delaware a, pou ka bay tout votè yo ki anrejistre ak ki kalifye nan Delaware òpòtinite pou y al vote ak bilten vòt kòm yon absan nan eleksyon prezidansyèl primè a. 

Nan dènye aktyalizasyon pou òdonans li a Gouvènè Carney fòmalize tou yon mezi pwovizwa ki te anonse Madi a, k ap pèmèt kèk nan ti biznis yo rekòmanse opere nan yon limit apatide 8:00 è dimaten nan vandredi 8 me a.

Li dènye aktyalizasyon sou òdonans Gouvènè Carney a.

Gouvènè Carney te deklare ke: Delawareans gen yon dwa fondamantal debaz pou yo vote, epi chanjman sa yo pral pèmèt tout votè nan Delaware egzèse dwa sa a san danje. “N ap fè pwogrè. Delawareans yo te ede plati koub la lè yo te rete lakay yo ak pratike distans sosyal lè yo nan piblik. Men, batay sa a poko ap fini  Pa soti nan piblik san nesesite, epi mete yon twal pou kouvri figi w lè ou fè sa. Wash your hands often. Delawareans should stay vigilant, and stay informed at de.gov/coronavirus.”

Yo pral pèmèt votè ki kalifye yo nan Delaware  pou yo chwazi si yo “malad” oswa “yo andikape fizikman tanporèman oswa pèmanan” ki se opsyon k ap sou bilten vòt an absan pa lapòs pou yo ka vote nan eleksyon prezidansyèl primè a, menmsi yo pa gen okenn sentòm COVID-19 la. Votè yo dwe retounen aplikasyon an nan Depatman Eleksyon Delaware oswa ranpli pwosesis la sou liy entènèt la pou yo ka resevwa yon bilten vòt an absans. Pral gen sis biwo vòt nan chak konte ki pral omwen opere nan Depatman Eleksyon Delaware a  pou pèmèt votè yo vote an pèsòn si yo ta chwazi pou yo pa vote pa vwa lapòs. 

Gouvènè Carney nan òdonans li nan Jedi a te repwograme tou eleksyon Komisyon Konsèy Lekòl yo pou 21 jiyè, ak ajoute plis kondisyon sou minisipalite ki ap fè eleksyon yo. Nan òdonans lan li ekzije  pou distri ak minisipalite a ranfòse distans sosyal la pandan eleksyon yo, mande pou kouvri figi yo, epi limite foul moun a 10 oswa mwens moun nan biwo vòt yo. 

Gouvènè Carney nan deklarasyon pou Ijans nan Eta a – enkli yon  òdonans pou rete-lakay-ou ak yon karantèn obligatwa pou 14 jou pou vwayajè ki pa t nan eta a – rete nan plas yo ak soutni fòs ak efè ki nan lwa a. Vyolasyon nan òdonans yo, oswa nenpòt nan modifikasyon li yo, konstitye a yon zak kriminèl. 

Nenpòt moun ki gen yon kesyon sou COVID-19 la, kèlkeswa wi ou non ki gen rapò ak bezwen pou sèvis medikal oswa sosyal, ta dwe rele Delaware 2-1-1; oswa 7-1-1 pou moun ki soud oswa ki mal pou tande Oswa tèks kòd postal ou a nan 898-211. Orè pou ouvri yo ap kòmanse nan 8 a.m. a 9 p.m. Lendi jiska vandredi; 9 a.m. a 5 p.m. Samdi ak Dimanche. 

Ou ka soumèt kesyon yo tou pa imèl nan DPHCall@delaware.gov.

DPH pral kontinye mete piblik la ajou ofiamezi ke enfòmasyon ap vinn disponib. Pou dènye enfòmasyon sou repons nan Delaware a, ale nan de.gov/coronavirus.

###

image_printPrint

Related Topics:  


Graphic that represents delaware news on a mobile phone

Keep up to date by receiving a daily digest email, around noon, of current news release posts from state agencies on news.delaware.gov.

Here you can subscribe to future news updates.

Gouvènè Carney repwograme Primè Prezidansyèl la pou 7 jiyè

Office of the Governor | Date Posted: Thursday, May 7, 2020Tout votè ki kalifye nan Delaware pral resevwa aplikasyon bilten vòt an absans yo pa lapòs

WILMINGTON, Del. – Gouvènè John Carney  te siyen nan Jedi a kenzyèm modifikasyon nan Deklarasyon Dijans nan Eta a, li te repwograme Primè Prezidansyèl  pou 7 Jiye a.  Depatman Eleksyon ki nan Delaware an pral voye aplikasyon  pou bilten vòt an absans yo pa lapòs- bay tout Demokrat ak Repibliken ki anrejistre nan Eta Delaware a, pou ka bay tout votè yo ki anrejistre ak ki kalifye nan Delaware òpòtinite pou y al vote ak bilten vòt kòm yon absan nan eleksyon prezidansyèl primè a. 

Nan dènye aktyalizasyon pou òdonans li a Gouvènè Carney fòmalize tou yon mezi pwovizwa ki te anonse Madi a, k ap pèmèt kèk nan ti biznis yo rekòmanse opere nan yon limit apatide 8:00 è dimaten nan vandredi 8 me a.

Li dènye aktyalizasyon sou òdonans Gouvènè Carney a.

Gouvènè Carney te deklare ke: Delawareans gen yon dwa fondamantal debaz pou yo vote, epi chanjman sa yo pral pèmèt tout votè nan Delaware egzèse dwa sa a san danje. “N ap fè pwogrè. Delawareans yo te ede plati koub la lè yo te rete lakay yo ak pratike distans sosyal lè yo nan piblik. Men, batay sa a poko ap fini  Pa soti nan piblik san nesesite, epi mete yon twal pou kouvri figi w lè ou fè sa. Wash your hands often. Delawareans should stay vigilant, and stay informed at de.gov/coronavirus.”

Yo pral pèmèt votè ki kalifye yo nan Delaware  pou yo chwazi si yo “malad” oswa “yo andikape fizikman tanporèman oswa pèmanan” ki se opsyon k ap sou bilten vòt an absan pa lapòs pou yo ka vote nan eleksyon prezidansyèl primè a, menmsi yo pa gen okenn sentòm COVID-19 la. Votè yo dwe retounen aplikasyon an nan Depatman Eleksyon Delaware oswa ranpli pwosesis la sou liy entènèt la pou yo ka resevwa yon bilten vòt an absans. Pral gen sis biwo vòt nan chak konte ki pral omwen opere nan Depatman Eleksyon Delaware a  pou pèmèt votè yo vote an pèsòn si yo ta chwazi pou yo pa vote pa vwa lapòs. 

Gouvènè Carney nan òdonans li nan Jedi a te repwograme tou eleksyon Komisyon Konsèy Lekòl yo pou 21 jiyè, ak ajoute plis kondisyon sou minisipalite ki ap fè eleksyon yo. Nan òdonans lan li ekzije  pou distri ak minisipalite a ranfòse distans sosyal la pandan eleksyon yo, mande pou kouvri figi yo, epi limite foul moun a 10 oswa mwens moun nan biwo vòt yo. 

Gouvènè Carney nan deklarasyon pou Ijans nan Eta a – enkli yon  òdonans pou rete-lakay-ou ak yon karantèn obligatwa pou 14 jou pou vwayajè ki pa t nan eta a – rete nan plas yo ak soutni fòs ak efè ki nan lwa a. Vyolasyon nan òdonans yo, oswa nenpòt nan modifikasyon li yo, konstitye a yon zak kriminèl. 

Nenpòt moun ki gen yon kesyon sou COVID-19 la, kèlkeswa wi ou non ki gen rapò ak bezwen pou sèvis medikal oswa sosyal, ta dwe rele Delaware 2-1-1; oswa 7-1-1 pou moun ki soud oswa ki mal pou tande Oswa tèks kòd postal ou a nan 898-211. Orè pou ouvri yo ap kòmanse nan 8 a.m. a 9 p.m. Lendi jiska vandredi; 9 a.m. a 5 p.m. Samdi ak Dimanche. 

Ou ka soumèt kesyon yo tou pa imèl nan DPHCall@delaware.gov.

DPH pral kontinye mete piblik la ajou ofiamezi ke enfòmasyon ap vinn disponib. Pou dènye enfòmasyon sou repons nan Delaware a, ale nan de.gov/coronavirus.

###

image_printPrint

Related Topics:  


Graphic that represents delaware news on a mobile phone

Keep up to date by receiving a daily digest email, around noon, of current news release posts from state agencies on news.delaware.gov.

Here you can subscribe to future news updates.