Delaware News


Gouvènè Carney Piblye 14 zyèm Modifikasyon Pou Deklarasyon Ijans

Governor John Carney | Office of the Governor | Date Posted: Thursday, April 30, 2020Modifikasyon an bay plis pwoteksyon pou lokatènan Delaware

 

WILMINGTON, Del.Gouvènè John Carney te pibliye nan Jedi a katòzyèm modifikasyon sou deklarasyon ijans li a, bay plispwoteksyon pou lokatè nan Delaware pandan pandemi COVID-19 la, epi pwolonje dat limit aplikasyon pou pwogram kredi sou TaksPwopriyete nan Lekòl Segondè ki nan Delaware jiska 1ye jen

Klike la  pou li tèks okonplè Gouvènè Carney a soukatòzyèm modifikasyon an.

Gouvènè a te diNou toujou ap fas ak yon sitiyasyon ki gravanpil ak COVID-19 nan Delaware, espesyalman nan zòn kote ki choak maladi a sou koridò wout 113 nan Sussex. Ou ta dwe rete lakayou, Delawareans, sòf si ou oblije soti al deyò pou travay esansyèloswa atik esansyèl. Mete yon twal pou kouvri figi w w nan anviwònman piblik yo. Lave men w yo ak dezenfekte sifas yo souvan. Kontinye pran menas sa a oserye epi rete enfòme sou li nan de.gov/coronavirus. N ap simonte sa yo pandan n ap travay ansanm.”


Deklarasyon an Ijans Gouvènè Carney a enplike: pakèt fòs ak efènan lwa a. Nan Delaware lòd pou retelakay-ou, ak karantènobligatwa pou vwayajè ki soti aletranje yo, rete an plas. Vyolasyon sou deklarasyon ijans lan, oswa youn nan modifikasyon li yo, konstitye yon ofans kriminèl. 

Delawareans ki gen kesyon sou COVID-19 yo, gen rapò ak bezwen medikal oswa sosyal, ta dwe rele 2-1-1; oswa 7-1-1 pou moun ki soud oswa ki mal pou tande. Orè operasyon yo se 8 a.m. a 9 p.m. Apati Lendi a Vandredi; ant 9 a.m. ak 5 p.m. pandan wikenn nan. Ou ka soumèt kesyon yo tou pa imèl nan DPHCall@delaware.gov.

Divizyon Sante Piblik nan Delaware ap kontinye mete piblik la ajoupandan plis enfòmasyon ap vin disponib. Pou dènye enfòmasyon sou repons Delaware a, vizite: de.gov/coronavirus.       

 
###


 
Klike la pou kapab pataje feyè ak grafik yo.

image_printPrint

Related Topics:  


Graphic that represents delaware news on a mobile phone

Keep up to date by receiving a daily digest email, around noon, of current news release posts from state agencies on news.delaware.gov.

Here you can subscribe to future news updates.

Gouvènè Carney Piblye 14 zyèm Modifikasyon Pou Deklarasyon Ijans

Governor John Carney | Office of the Governor | Date Posted: Thursday, April 30, 2020Modifikasyon an bay plis pwoteksyon pou lokatènan Delaware

 

WILMINGTON, Del.Gouvènè John Carney te pibliye nan Jedi a katòzyèm modifikasyon sou deklarasyon ijans li a, bay plispwoteksyon pou lokatè nan Delaware pandan pandemi COVID-19 la, epi pwolonje dat limit aplikasyon pou pwogram kredi sou TaksPwopriyete nan Lekòl Segondè ki nan Delaware jiska 1ye jen

Klike la  pou li tèks okonplè Gouvènè Carney a soukatòzyèm modifikasyon an.

Gouvènè a te diNou toujou ap fas ak yon sitiyasyon ki gravanpil ak COVID-19 nan Delaware, espesyalman nan zòn kote ki choak maladi a sou koridò wout 113 nan Sussex. Ou ta dwe rete lakayou, Delawareans, sòf si ou oblije soti al deyò pou travay esansyèloswa atik esansyèl. Mete yon twal pou kouvri figi w w nan anviwònman piblik yo. Lave men w yo ak dezenfekte sifas yo souvan. Kontinye pran menas sa a oserye epi rete enfòme sou li nan de.gov/coronavirus. N ap simonte sa yo pandan n ap travay ansanm.”


Deklarasyon an Ijans Gouvènè Carney a enplike: pakèt fòs ak efènan lwa a. Nan Delaware lòd pou retelakay-ou, ak karantènobligatwa pou vwayajè ki soti aletranje yo, rete an plas. Vyolasyon sou deklarasyon ijans lan, oswa youn nan modifikasyon li yo, konstitye yon ofans kriminèl. 

Delawareans ki gen kesyon sou COVID-19 yo, gen rapò ak bezwen medikal oswa sosyal, ta dwe rele 2-1-1; oswa 7-1-1 pou moun ki soud oswa ki mal pou tande. Orè operasyon yo se 8 a.m. a 9 p.m. Apati Lendi a Vandredi; ant 9 a.m. ak 5 p.m. pandan wikenn nan. Ou ka soumèt kesyon yo tou pa imèl nan DPHCall@delaware.gov.

Divizyon Sante Piblik nan Delaware ap kontinye mete piblik la ajoupandan plis enfòmasyon ap vin disponib. Pou dènye enfòmasyon sou repons Delaware a, vizite: de.gov/coronavirus.       

 
###


 
Klike la pou kapab pataje feyè ak grafik yo.

image_printPrint

Related Topics:  


Graphic that represents delaware news on a mobile phone

Keep up to date by receiving a daily digest email, around noon, of current news release posts from state agencies on news.delaware.gov.

Here you can subscribe to future news updates.