Delaware News


Delawareans yo ap oblije kouvri figi yo nan plas piblik

Governor John Carney | News | Office of the Governor | Date Posted: Sunday, April 26, 2020Koulye a, se pa tan an pou moun nan Delaware [Delawareans] yo ap chache jwenn satisfaksyon. Apati madi 28 avril, a 8:00 a.m. Delawareans yo ap oblije kouvri figi yo nan plas piblik, ki gen ladan boutik, magazen, famasi, biwo medikal ak transpò piblik yo.

Nou ap fè fas a yon sitiyasyon ki grav anpil, ak lòt ka COVID-19 ak ospitalizasyon nan tout eta a. Se syans k ap gide tout aksyon nou yo  ak vize sove lavi moun. Li enpòtan pou kouvri figi w nan plas piblik yo pou ka anpeche transmisyon maladi sa a. Men, kouvri figi w se pa pou pèmèt ou ale an piblik pi souvan.

Delawaryen yo ta dwe rete lakay yo sòf si li absoliman nesesè pou yo ale deyò pou travay esansyèl oswa atik esansyèl. Pa ale an piblik san nesesite . Ou pral sèlman ogmante risk ou – ak risk pou fanmi ou, zanmi ak vwazen.

Vandredi 1ye Me a 8:00 a.m., konpayi yo dwe pran tou sèten mezi pou kenbe anplwaye ak kliyan yo an sekirite:

Mande pou anplwaye yo kouvri figi yo lè y ap travay nan zòn ki ouvri pou piblik la ak nan zòn kote li posib pou yo rive kanpe nan 6 pye ak lòt anplwaye yo.

  • Bay anplwaye yo mask ak dezenfektan pou men yo sou depans konpayi an.
  • Refize moun ki pa kouvri figi yo antre – oswa si pa ta gen youn ki disponib pou yo.
  • Si yon konpayi refize antre bay medikaman, founiti medikal oswa manje, konpayi an dwe bay lòt metòd pou yo vin chèche oswa pou livrezon.

Mwen ankouraje Delawaryen pou yo sèvi ak mask twal epi rezève mask medikal klas (tankou N95, KN95 ak mask chirijikal) pou travayè swen sante ak premye sekouris yo.

Pou jwenn resous pou kouvri figi ale nan: https://coronavirus.delaware.gov/guidance-for-face-coverings/

Aprann plis bagay sou kenzyèm amandman nan deklarasyon pou eta ijans lan nan:: https://news.delaware.gov/2020/04/25/governor-carney-requires-delawareans-to-wear-face-coverings-in-public-settings/

image_printPrint

Related Topics:  


Graphic that represents delaware news on a mobile phone

Keep up to date by receiving a daily digest email, around noon, of current news release posts from state agencies on news.delaware.gov.

Here you can subscribe to future news updates.

Delawareans yo ap oblije kouvri figi yo nan plas piblik

Governor John Carney | News | Office of the Governor | Date Posted: Sunday, April 26, 2020Koulye a, se pa tan an pou moun nan Delaware [Delawareans] yo ap chache jwenn satisfaksyon. Apati madi 28 avril, a 8:00 a.m. Delawareans yo ap oblije kouvri figi yo nan plas piblik, ki gen ladan boutik, magazen, famasi, biwo medikal ak transpò piblik yo.

Nou ap fè fas a yon sitiyasyon ki grav anpil, ak lòt ka COVID-19 ak ospitalizasyon nan tout eta a. Se syans k ap gide tout aksyon nou yo  ak vize sove lavi moun. Li enpòtan pou kouvri figi w nan plas piblik yo pou ka anpeche transmisyon maladi sa a. Men, kouvri figi w se pa pou pèmèt ou ale an piblik pi souvan.

Delawaryen yo ta dwe rete lakay yo sòf si li absoliman nesesè pou yo ale deyò pou travay esansyèl oswa atik esansyèl. Pa ale an piblik san nesesite . Ou pral sèlman ogmante risk ou – ak risk pou fanmi ou, zanmi ak vwazen.

Vandredi 1ye Me a 8:00 a.m., konpayi yo dwe pran tou sèten mezi pou kenbe anplwaye ak kliyan yo an sekirite:

Mande pou anplwaye yo kouvri figi yo lè y ap travay nan zòn ki ouvri pou piblik la ak nan zòn kote li posib pou yo rive kanpe nan 6 pye ak lòt anplwaye yo.

  • Bay anplwaye yo mask ak dezenfektan pou men yo sou depans konpayi an.
  • Refize moun ki pa kouvri figi yo antre – oswa si pa ta gen youn ki disponib pou yo.
  • Si yon konpayi refize antre bay medikaman, founiti medikal oswa manje, konpayi an dwe bay lòt metòd pou yo vin chèche oswa pou livrezon.

Mwen ankouraje Delawaryen pou yo sèvi ak mask twal epi rezève mask medikal klas (tankou N95, KN95 ak mask chirijikal) pou travayè swen sante ak premye sekouris yo.

Pou jwenn resous pou kouvri figi ale nan: https://coronavirus.delaware.gov/guidance-for-face-coverings/

Aprann plis bagay sou kenzyèm amandman nan deklarasyon pou eta ijans lan nan:: https://news.delaware.gov/2020/04/25/governor-carney-requires-delawareans-to-wear-face-coverings-in-public-settings/

image_printPrint

Related Topics:  


Graphic that represents delaware news on a mobile phone

Keep up to date by receiving a daily digest email, around noon, of current news release posts from state agencies on news.delaware.gov.

Here you can subscribe to future news updates.